Admitere

Liceu -învățământ zi

Matematică informatică (cod 124)--- 26 locuri
Științele naturii (cod 126) --- 26 locuri
Tehnician în automatizări (cod 123)--- 24 locuri
Tehnician în instalații electrice (cod 122) --- 24 locuri
Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică (cod 125) --24 locuri
Tehnician de telecomunicații (cod 123)--- 24 locuri

Liceu –învățământ seral

Tehnician proiectant CAD clasa a IX a --28 locuri
Tehnician transporturi clasa a XI a --28 locuri

Învățământ profesional

Operator la mașini cu comandă numerică --24 locuri
Din care 10 învățămînt dual

FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ

Specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ a Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” din Focșani nu este dedicată doar matematicienilor sau informaticienilor. Pasiunea pentru aceste domenii este un bonus, dar nu o necesitate. Cei ce nu și-au găsit până în momentul respectiv al vieții calea, din punct de vedere profesional, vor găsi în această specializare o oportunitate unică de a-și decide viitorul.

Ce înveți?

Pe parcursul celor patru ani de studiu, elevii claselor de matematică-informatică, intensiv informatică, vor învăța să implementeze algoritmi în limbajul de programare C++, să creeze baze de date, să realizeze site-uri (pagini Web), să configureze și să modifice aplicații software, să utilizeze pachetul de programe Microsoft Office.

Care sunt beneficiile tale?

După obținerea atestatului profesional, absolvenţii claselor de matematică-informatică îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile la orice facultate (pentru absolvenții cu diploma de bacalaureat).

Ce job poți avea?

Administrator de rețea
Analist programator
Depanator calculatoare
Operator calculator

Impresii ale absolvenților

„Informatica nu este un drum de pe care, o dată intrat, să nu mai poți devia. Din contră, sunt o mulțime de căi prin artă (grafică, design), medicină (lucrul cu imagini medicale), movie industry (efecte speciale gen Matrix), economie (baze de date, securitatea tranzacțiilor), fizică (informatică cuantică), și câte altele.”

Matematică informatică oferta.pdf

Ce înveți?

• orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane;
• investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare;
• formarea unui comportament activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului, a unui stil de viaţă sănătos.

Care sunt beneficiile tale?

• Studiul în laboratoare de profil, modern utilate,
• Comportamentul activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului și a unui stil de viaţă sănătos,
• Interes pentru realizările și descoperirile din domeniul stiințelor,
• Motivația pentru informarea și documentarea științifică,
• Respect față de orice formă de viață și atitudine protectivă față de acestea,
• Receptivitate și flexibilitate pentru aplicarea cunostințelor de biologie în viața cotidiană

Discipline de studiu

Disciplinele prioritare în această specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică (disciplină obligatorie la Bacalaureat), fizică, chimie, biologie.
Disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), informatică.
Disciplinele specifice profilului umanist aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română – disciplină obligatorie la Bacalaureat; două limbi moderne: engleză, franceză); Om şi societate (istoria şi geografia – studiate în fiecare an; logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a); Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală – studiate în clasele a IX-a şi a X-a).
Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, educație antreprenorială, consiliere şi orientare.

Unde poți profesa la finalizarea studiilor?

• Operator introducere și prelucrare date
• Laborant
• Specialist în agențiile de protecția mediului

Evoluția în carieră

Învățământ postliceal - calificarea: Asistent medical generalist, Asistent farmacie
Învățământ superior:
• Facultatea de Medicină
• Facultatea de Stomatologie
• Facultatea de Farmacie
• Facultatea de Chimie
• Facultatea de Biologie
• Facultatea de Fizică

Științele naturii.pdf

Ce înveți?

• Să utilizezi tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.
• Să conectezi circuite electronice în echipamente şi instalaţii.
• Să realizezi circuite electronice cu componente analogice practic şi/sau prin simulare computerizată.
• Să realizezi practic şi/sau prin simulare montaje cu circuite logice utilizate în automatizări.
• Să siguri controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Care sunt beneficiile tale?

• Pregătire teoretică consolidată de instruire practică realizată la companii naționale și multinaţionale
• Obţinerea certificatului de competențe profesionale pentru calificarea „Tehnician în automatizări”
• Pregătire într-un domeniu de vârf al tehnologiei

Ce job poți avea?

• Tehnician în automatizări
• Tehnician în sectorul Electronică și Telecomunicații, Mecanică fină, Robotică industrială/medicală
• Tehnician de întreținere pentru echipamente și electronice de automatizări
• Tehnician de întreținere pentru instalaţii

Evoluția în carieră

Învățământ postliceal - calificarea: Tehnician tehnică de calcul
Învățământ superior:
• Facultatea de Ştiinţa și Ingineria Calculatoarelor
• Facultatea de Inginerie Medicală
• Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Tehnician Automatizări.pdf

Ce înveți în cadrul acestei specializări?

• să realizezi circuite electrice de joasă tensiune;
• să realizezi componentele echipamentelor electrice;
• să executi instalații pentru alimentarea mașinilor electrice;
• să măsori mărimile electrice de curent continuu și curent alternativ;
• să realizezi montarea aparatelor electrice de joasă tensiune;
• să utilizezi echipamentele electrice şi de automatizare;
• să execuți verificarea metrologică a aparatelor de măsură și control;
• să întreții și să remediezi defectele apărute în instalațiile cu celule fotovoltaice, solare și eoliene;
• să asiguri continuitatea alimentării cu energie electrică;
• să asiguri mentenanța instalațiilor și echipamentelor electrice;

Care vor fibeneficiile tale?

• Unitatea școlara posedă laboratoare pe profil electric si electronic, cu dotarea corespunzătoare.
• Orele de instruire practică se pot desfășura în unități de profil ce dețin ateliere cu tehnologii moderne de fabricație
• Vei putea să-ţi deschizi propria afacere (servicii de întreţinere şi reparații) în domeniul electric și de acționări electrice (instalații de automatizare).

Ce loc de muncă poți avea?

După absolvirea liceului și a obținerii Atestatului de calificare profesională, poți ocupa unul din următoarele locuri de muncă:
• Electrician în ateliere de reparații aparate și instalații de uz casnic.
• Electromecanic in echipa de mentenanță a oricărei societăți prelucrătoare de bunuri materiale.
• Poți ocupa un loc de muncă în echipele care execută lucrări la obiectivele private sau industriale.

Evoluție în carieră

După absolvirea liceului, poți continua studiile în învățământul postliceal- calificarea Tehnician in instalațiile electrice, sau Tehnician în automatizări.
După promovarea examenului de bacalaureat, poți continua studiile în învățământul superior, în orice centru universitar, la facultățile de profil:
• Facultatea de Inginerie și Management
• Facultatea de Electrotehnică
• Facultatea de Energetică.

Tehnician în domeniu electric.pdf

Ce înveți?

Tehnicianul de telecomunicaţii este capabil să execute lucrări de instalare, întreţinere şi depanare reţele de telecomunicaţii şi terminale specifice acestora, conform specificaţiilor şi reglementărilor, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă.

Care sunt beneficiile tale?

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Ce job poți avea?

Radioelectronist staţii de emisie radio-TV
Tehnician reţele de telecomunicaţii
Tehnician staţii de emisie radio-tv
Tehnician staţii radiorelee şi satelit
Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Evoluția în carieră

Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

Impresii ale absolvenților

„O reţea eficientă de telecomunicaţii reprezintă baza pe care se construieşte o societate informaţională. ”

Tehnician telecomunicații.pdf

CE ÎNVEȚI ÎN CADRUL ACESTEI SPECIALIZĂRI?

• să cunoști şi să utilizezi programul AutoCAD pentru a realiza şi modifica desene în plan, pornind de la simplu la complex, rapid şi corect
• să modelezi în spațiu corpuri într-o viziune realistică
• să desfășori activități de proiectare pe calculator care să îţi stimuleze şi dezvolte creativitatea
• să interpretezi proiecte realizate în acest program
• să îţi formezi competențe tehnice necesare unui specialist care folosește calculatorul ca pe un instrument de lucru absolut necesar, în condițiile modernizărilor tehnologice
• să îţi dezvolți abilitățile de comunicare, de luare a deciziilor, asumarea responsabilităților, sprijin reciproc, spirit de echipă, competițional

CARE VOR FI BENEFICIILE TALE?

• Orele de instruire practică se vor desfășura în unități de profil ce dețin ateliere de proiectare cu tehnologii moderne și mașini cu comandă numerică
• Vei obține mai rapid un loc de muncă având în vedere oferta locurilor de muncă din domeniu , în FOCȘANI, PANCIU, ADJUD, VÂNĂTORI
• Vei utiliza SOFT_URI specializate de programare

CE LOC DE MUNCĂ POȚI AVEA?

După absolvirea liceului și a obținerii Atestatului de calificare profesională, poți ocupa unul din următoarele locuri de muncă:
• în cadrul oficiilor de cadastruţise va permite să lucrezi part-time, de acasă sau de pe teren, și să continui studiile în domeniu
• în cadrul atelierelor de prelucrări pe mașini unelte sau centre de prelucrare în orice întreprindere mecanică,

EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ

•  După absolvirea liceului, poți continua studiile în învățământul postliceal- calificarea tehnician proiectant CAD, sau Tehnician prelucrări mașini cu comanda numerică
•  După absolvirea liceului și promovarea examenului de bacalaureat, poți continua studiile în învățământul superior, în orice centru universitar, Iași, Brașov, București, Bacău, Galați, Cluj la:
- Facultatea de Inginerie și Management
- Facultatea de Mecanică și Mecatronică
- Facultatea de Științe Inginerești Aplicate

POTENȚIALI ANGAJATORI

• MICROMET – FOCȘANI, Email: micromet@micromet.ro,
-Tel: 0237 627 784
• RIKORA –VÂNĂTORI, Email: office@rikora.ro,
-Tel: 0744 432 525
• IPROMET – FOCȘANI, E-mail : ipromet@ipromet.ro
- Tel: 0237 236 916
• ROMSEH TOOLS, FOCȘANI, Email: romsehtools@yahoo.com
- Tel: 0237 615 600

Mecanic Auto oferta.pdf

Descrierea calificării?

•Tehnicianul transporturi este capabil să opereze cu documente de transport , să analizeze mărfurile în vederea transportării și depozitării , să realizeze operații specifice planificării și derularii unor activitați de transport , să planifice reviziile tehnice în conformitate cu legislația în vigoare și să monitorizeze activitați de reparare a mijloacelor de transport.

Ce vei studia?

• utilizarea limbajul de specialitate;
• utilizarea aplicațiilor de tip CAD;
• caracteristicile sistemelor de transport rutier, feroviar, aerian, naval şi multimodal;
• monitorizarea şi programarea activității de întreținere planificată a mijloacelor de transport;
• realizarea operațiilor specifice derulării activității de transport;
• programarea transporturilor; citirea şi întocmirea documentelor de transport;
• interpretarea şi aplicarea legislației specifice transporturilor; comunicarea într-o limbă de circulație internațională.
De precizat , că în clasa a XII-a , modulul III, ,,Manevrarea vehiculelor “ , cuprinde 27 ore de legislație rutieră si 27 ore de instruire practica (conducere auto), pentru a dobândi gratuit permisul de cateborie B.

Exemple de ocupații COR ce pot fi practicate de absolvenții ce au dobândit calificarea de ,, Tehnician transporturi “:

• referent TIR și tranzite (cod COR 335103);
• inspector de trafic rutier (cod COR 335107);
• agent transporturi ( cod COR432301);
• controlor trafic (cod COR432303);
• impiegat auto (cod 432304);
• verificator documente expediție (cod COR432330);
• impiegat registru mișcare (cod COR 432306);
• agent de transport international (cod COR 422105);
• agent transporturi externe (cod COR 422108);
• agent transporturi interne (cod COR 422109);
• agent prestații vehicule (311527);

Tehnician transporturi.pdf

CE ÎNVEȚI ÎN CADRUL ACESTEI SPECIALIZĂRI?

• Să asiguri condiții necesare desfășurării optime a procesului de producție
• Să accesezi programe și să prelucrezi prin așchiere piese conform programelor realizate de programatori/ ingineri
• Să alegi și să pregătești sculele, dispozitivele și verificatoarele necesare în procesul tehnologic de așchiere
• Să utilizezi mijloace de control pentru verificarea dimensiunilor și a calității pieselor

CARE VOR FI BENEFICIILE TALE?

• Orele de instruire practică se vor desfășura în unități de profil ce dețin tehnologii moderne și mașini cu comandă numerică
• Vei obține mai rapid un loc de muncă având în vedere oferta locurilor de muncă din domeniu , în FOCȘANI, PANCIU, ADJUD, VÂNĂTORI
• Vei utiliza SOFT_URI specializate de programare

CE LOC DE MUNCĂ POȚI AVEA?

După absolvirea liceului și a obținerii Atestatului de calificare profesională, poți ocupa unul din următoarele locuri de muncă:
• Tehnician prelucrări pe mașini unelte sau centre de prelucrare în orice întreprindere mecanică, ateliere mecanice ce dețin mașini cu comandă numerică computerizată sau CNC uri: strung, freză, mașină de găurit, etc.
• Operator în domeniul prelucrărilor mecanice

EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ

După absolvirea liceului, poți continua studiile în învățământul postliceal- calificarea tehnician operator mașini cu comanda numerică
După absolvirea liceului și promovarea examenului de bacalaureat, poți continua studiile în învățământul superior, în orice centru universitar, Iași, Brașov, București, Bacău, Galați, Cluj la:
• Facultatea de Inginerie și Management
• Facultatea de Mecanică și Mecatronică
• Facultatea de Științe Inginerești Aplicate

POTENȚIALI ANGAJATORI

• MICROMET – FOCȘANI, Email: micromet@micromet.ro,
- Tel: 0237 627 784
• RIKORA –VÂNĂTORI, Email: office@rikora.ro,
- Tel: 0744 432 525
• IPROMET – FOCȘANI, E-mail : ipromet@ipromet.ro
- Tel: 0237 236 916
• ROMSEH TOOLS, FOCȘANI, Email: romsehtools@yahoo.com
- Tel: 0237 615 600

Tehnician prelucrari pe masini cu comanda numerica-Domeniul Mecanica .pdf

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.Detalii